Felhasználási feltételek

A WEBOLDAL BÁRMELY RÉSZÉNEK HASZNÁLATA VAGY MEGNYITÁSA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.

A weboldal használatával vagy megnyitásával Ön egyúttal tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, ne használja ezt a weboldalt.

A Newell Rubbermaid jogosult a felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálni a jelen közlemény frissítésével, és az ilyen módosítást követő felhasználással a felhasználó egyben elfogadja a módosított feltételeket. A felhasználási feltételek esetleges módosításait rendszeres időközönként ellenőrizze. A jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Newell Rubbermaid Inc., valamint annak leányvállalatai és társult vállalkozásai (együttesen a továbbiakban „Newell,” „Newell Rubbermaid,” vagy „mi”). A jelen weboldalra és annak üzemeltetésére vonatkozó kérdéseiket a felhasználási feltételek végén közzétett kapcsolattartókhoz kell irányítani.

A jelen weboldal megtekintésével és felhasználásával kapcsolatban Ön jogosult a weboldalon közzétett anyagok egyetlen példányának letöltésére egyetlen számítógépre, saját személyes, nem kereskedelmi használatára. A jelen weboldalon másként kifejezetten nem szabályozott eseteket leszámítva a jelen weboldal tartalmának továbbterjesztése, továbbítása, utánközlése vagy kereskedelmi célú kiaknázása kifejezetten tilos a Newell Rubbermaid, illetve bármely olyan szerzőijog-tulajdonos írásos beleegyezése nélkül, amelytől mi licencet kaptunk. Ilyen engedélyre irányuló kérést az alábbiakban meghatározott kapcsolattartóhoz kell intézni. Minden olyan jog fenntartva, amely a jelen dokumentumban kifejezetten nem szerepel. A jelen weboldalon lévő bármely információ, tartalom vagy kép letöltésével nem hárul Önre semmilyen ilyen információ, tartalom vagy kép fölötti bármely tulajdonjog vagy más jog, és az ilyen információkat, tartalmakat és képeket kizárólag a felhasználási feltételekkel összhangban lehet felhasználni. Tilos a jelen weboldal bármely részét és a weboldalon található bármely anyagot tükrözni vagy archiválni bármely más szerveren vagy számítógépen a Newell Rubbermaid írásos engedélye nélkül.

Hiperhivatkozások
A jelen weboldal külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, és az ilyen weboldalak tartalmáért kizárólag tőlünk független harmadik felek felelnek, azok használata kizárólag saját kockázatra történik. A Newell Rubbermaid nincsen befolyással az ilyen külső weboldalak tartalmáért és azok felhasználási szabályzataiért, és nem vállalunk felelősséget (és semmilyen körülmények között nem felelünk) a jelen weboldalhoz hiperhivatkozással kapcsolódó külső weboldalak tartalmáért, pontosságáért és megbízhatóságáért. Akik a jelen weboldalról információkhoz férnek hozzá (ideértve a bármely hiperhivatkozáson keresztül megszerzett információkat is), kizárólagos felelősséggel tartoznak azért, hogy az ilyen módon hozzáfért információk megfeleljenek a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

A jelen weboldal felhasználása
A Newell Rubbermaid ezennel korlátozott, személyre szóló, nem kereskedelmi, nem kizárólagos, át nem ruházható engedélyt ad Önnek a jelen weboldal megnyitására és felhasználására.

A felhasználási feltételekben szereplő esetleges ellentétes értelmű rendelkezésekre való tekintet nélkül Önnek tilos:

 • a jelen weboldalról vagy annak bármely másolatáról a szerzői jogra vonatkozó bármely megjegyzést eltávolítani;
 • a jelen weboldalt bármely kereskedelmi célra vagy bármely harmadik fél javára felhasználni a licenc engedélyben nem megengedett bármely módon;
 • a jelen weboldalt bármely olyan információ kialakítására, előállítására, továbbítására vagy tárolására felhasználni, amely: (a) bármely harmadik fél szellemi tulajdonát vagy más szerzői jogát sérti; (b) rossz hírnevet kelt vagy káros; vagy (c) bármely módon akadályozza vagy más módon csorbítja bármely más személynek a jelen weboldal felhasználására irányuló gyakorlatát ;
 • a jelen weboldal alkotóelemeire bontani, kódját visszafejteni vagy tartalmát megtámadni, továbbá a Newell Rubbermaid által a jelen weboldalt, illetve a Newell Rubbermaid által továbbított, feldolgozott és tárolt adatokat védő bármely biztonsági intézkedést, titkosítást, illetve digitális jogot kijátszani vagy túllépni ; vagy
 • a jelen weboldalt bármely törvénybe ütköző célra felhasználni.

Newell Rubbermaid tartalom
A Newell Rubbermaid, annak társult vállalkozásai és licencbirtokosai a jelen weboldalon szereplő összes szerzői jog tulajdonosai. A jelen weboldalon található tartalmat - korlátozás nélkül ideértve a Newell Rubbermaid, annak társult vállalkozásai és licencbirtokosai tulajdonában vagy licenccel védett birtokában lévő szövegeket, képeket, ábrákat, hangfelvételeket és videófelvételeket („Newell Rubbermaid tartalom”) – az Egyesült Államok és más országok védjegyekre és szerzői jogokra vonatkozó törvényei védik. Ha máshol kifejezetten ellentétesen nem szerepel, a Newell Rubbermaid ezennel nem kizárólagos, át nem ruházható engedélyt ad Önnek a jelen weboldalon szereplő tartalom egy példányának felhasználására és megjelenítésére személyes, oktatási és nem kereskedelmi céllal, azzal a feltétellel, hogy az ilyen anyagokon szereplő összes védjegy és szerzői jogi információt sértetlenül hagyja . Ha máshol kifejezetten ellentétesen nem szerepel, tilos a jelen weboldalon szereplő anyagok újbóli előállítása, módosítása, azok alapján származtatott munka elkészítése, közzététele és terjesztése a Newell Rubbermaid kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül. A jelen weboldalon szereplő anyagok bármely jogosulatlan és tiltott felhasználása miatt a tilalmat megszegő személy ellen polgári vagy büntető jogi eljárás indulhat a vonatkozó jogszabályok értelmében.

Felhasználói tartalom
A jelen weboldal egyes alkotóelemeinek szándékolt célja az információk és ötletek nyílt áramlásának előmozdítása. A Newell Rubbermaid lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók blogokon, vitafórumokon és a weboldal más nyilvános területein („Nyilvános területek”) információkat helyezzenek el és tegyenek közzé. Ön ezzel tudomásul veszi, hogy a jelen weboldalra nyilvánosan közzétett vagy magánjellegű üzenetben továbbított bármely tartalomért – korlátozás nélkül ideértve a szövegeket, képeket, ábrákat, valamint hang- és videófelvételeket – a kizárólag a közzétevő tartozik felelősséggel. Ez azt jelenti, hogy Ön – és nem a Newell Rubbermaid – tartozik teljes felelősséggel minden olyan Felhasználói tartalomért, amelyet Ön feltölt, letölt, közzétesz, e-mailben elküld, továbbít, vagy más módon a jelen weboldalon elérhetővé tesz. A Newell Rubbermaid a jelen weboldalon közzétett Felhasználói tartalomért nem vállal felelősséget, arra nincsen befolyással, nem hagyja jóvá, továbbá nem szavatolja annak pontosságát, erkölcsi tisztaságát és minőségét. A Newell Rubbermaid nem tartja figyelemmel a jelen weboldalon közétett Felhasználói tartalom minden egyes elemét. Ugyanakkor Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Newell Rubbermaid fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgáljon, töröljön vagy módosítson bármely olyan Felhasználói tartalmat, amely a Newell Rubbermaid megítélése szerint sérti a felhasználási feltételeket, káros vagy sértő lehet, illetve mások biztonságát veszélyezteti.

Kifejezetten tilos olyan Felhasználói tartalom közzététele, amely: (i) bármely csoport vagy személy elleni gyűlöletre, zaklatásra vagy fizikai bántalmazásra buzdít, (ii) visszaélő, sértő, obszcén, profán, rossz hírnevet keltő vagy rágalmazó információt tartalmaz, vagy (iii) más személy szerzői jogát, védjegyét vagy szellemi tulajdonát sérti.

Ön tudomásul veszi, hogy kiértékeli és viseli bármely Felhasználói tartalom felhasználásával járó összes kockázatot, ideértve az ilyen Felhasználói tartalom pontosságában, teljességében és hasznosságában való megbízás kockázatát is. Tudomásul veszi, hogy nem támaszkodhat a jelen weboldalon közzétett bármely Felhasználói tartalomra.

A jelen weboldalon bármely Felhasználói tartalom közzétételével Ön egyúttal kijelenti az alábbiakat: (a) Ön az Ön által közzétett összes Felhasználói tartalom tulajdonosa vagy felhatalmazott licencbirtokosa; (b) a Felhasználói tartalom közlésével nem sért semmilyen harmadik féllel kötött megállapodást; valamint (c) az Ön által közzétett bármely Felhasználói tartalom nem sérthet védjegyet, szerzői jogot, szabadalmat vagy harmadik fél bármely más szellemi tulajdonjogát, továbbá nem sért semmilyen vonatkozó jogszabályt és szabályozást.

Továbbá, Felhasználói tartalom közzétételével Ön ezennel örökös, nem kizárólagos, jogdíj nélküli, allicencbe adható, az egész világra kiterjedő licencet ruház a Newell Rubbermaid részére a Newell Rubbermaid rendelkezésére bocsátott vagy a jelen weboldalon közzétett bármely felhasználói tartalom felhasználására, újbóli előállítására, tárolására, terjesztésére, nyilvános és magánjellegű megjelenítésére, közlésére, nyilvános és magánjellegű végrehajtására, továbbítására, azokon alapuló származékos munkák létrehozására, valamint bármely jelenleg ismert vagy a jövőben megjelenő médiában történő hirdetésére; szerkesztési, kereskedelmi, promóciós vagy egyéb célokra.

Tiltott viselkedés
A jelen weboldal használatával vagy megnyitásával Ön kijelenti, szavatolja és tudomásul veszi az alábbiakat:

 • nem tesz olyat, ami a weboldal rendes működését ellehetetleníti, túlterheli vagy akadályozza;
 • nem küld kéretlen leveleket vagy más nem engedélyezett hirdetést vagy megkeresést a weboldalon keresztül;
 • nem gyűjti ki, nem gyűjti össze és nem használja fel a weboldal felhasználóinak címeit, telefonszámait vagy más elérhetőségi adatait (együttesen „Elérhetőségi adatok”) az ilyen felhasználók beleegyezése nélkül;
 • nem kér ki magánjellegű információkat a weboldal felhasználóitól;?
 • nem ad meg hamis személyes adatok felhasználói profiljában, nem hoz létre egynél ltöbb profilt, nem ruházza át másra felhasználói profilját, önmagán kívül más részére nem hoz létre felhasználói profilt és oldalt engedély nélkül;
 • nem használja fel felhasználói profilját bármely kereskedelmi célra;
 • nem félemlít meg és nem zaklat egyetlen felhasználót sem;
 • nem folytat törvénybe ütköző, jogsértő, csalárd, rosszhiszemű, illetve olyan tevékenységet, amely a weboldal többi látogatója számára káros vagy rájuk kötelezettséget ró; valamint
 • nem kísérli meg, nem mozdítja elő és nem segíti elő a fentiek egyikét sem.

A felhasználói közösség irányelvei
A jelen weboldal használatával vagy megnyitásával Ön egyúttal követi a felhasználói közösség irányelveit is.

KELL
A felhasználási feltételeket és az összes vonatkozó jogszabályt betartani; valamint pontos, törvényes és érdekes tartalmakat közzétenni.

TILOS
Tilos a jelen weboldalon vagy azon keresztül bármely olyan információt benyújtani, közzétenni vagy más módon rendelkezésre bocsátani, amely:

 • törvénytelen, zaklató, rossz hírnevet keltő, visszaélő, fenyegető, obszcén, káros, kárt okozó, rágalmazó, vagy mások magánszféráját sértő;
 • bármely fél szerzői jogát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szabadalmát vagy más szellemi tulajdonjogát akadályozza vagy sérti;
 • férgeket, vírusokat vagy más káros, zavaró vagy romboló hatású fájlokat, kódot vagy programot tartalmaz;
 • bármely törvénybe ütköző hirdetést, promóciós anyagot, lánclevelet, kéretlen levelet, névtelen e-mail üzeneteket vagy bármely más típusú kéretlen és tömeges e-mail üzenetet tartalmaz olyan természetes és jogi személyek részére, akik és amelyek nem egyeztek bele ilyen levelek fogadásába; valamint
 • benyújtására, közzétételére, terjesztésére és továbbítására Ön nem jogosult.

Tilos a jelen weboldalt bármely olyan célra használni, amely:

 • bármely természetes vagy jogi személyt megszemélyesít; az Ön bármely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát hamis színben vagy más módon helytelenül tünteti fel; szándékosan kihagy, kitöröl, meghamisít vagy helytelenül tüntet fel adatátviteli információkat, ideértve fejléceket, válaszcímeket és internetes protokoll címeket; vagy más módon módosítja az azonosítókat annak érdekében, hogy elrejtse a jelen weboldalon keresztül közzétett vagy továbbított bármely tartalom eredetét;
 • akadályozza a párbeszéd megszokott menetét, vagy más módon kedvezőtlenül befolyásolja más felhasználóknak azon képességét, hogy valós idejű információcserében vegyenek részt;
 • veszélyezteti, akadályozza vagy bármely módon károsítja a jelen weboldal működését, vagy a jelen weboldalhoz kapcsolódó szerverek és hálózatok működését;
 • elektronikus úton nyomozni más felhasználó után, vagy más módon zaklatni őt;
 • olyan tevékenységet folytatni, amely sérti mások személyes adatainak védelmét; korlátozás nélkül ideértve más felhasználókról az ő engedélyük nélkül információk gyűjtése és terjesztése, kivéve a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon; valamint
 • a jelen weboldal felhasználása során bármely vonatkozó jogszabály vagy szabályozás, illetve a Newell Rubbermaid által kialakított bármely szabály vagy irányelv megsértése.

A jelen weboldal használatával Ön egyúttal vállalja, hogy nem folytat semmilyen ilyen tiltott tevékenységet, valamint betartja a felhasználói közösség irányelveit. Amennyiben nem tartja be ezeket az irányelveket, megszüntetjük az Ön felhasználói profilját. A Newell Rubbermaid fenntartja továbbá a jogot, hogy megfelelő – akár jogi – intézkedéseket hozzon, amennyiben valamely felhasználó tiltott tevékenységet folytat vagy megszegi a felhasználói közösség irányelveit.

A szerzői jogok megsértésére vonatkozó kárigény bejelentése
Az Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyvének (United States Code) 17. címe 512(c)(2) bekezdésének értelmében a szerzői jogok megsértésére vonatkozó kárigény bejelentését az alábbi kijelölt ügynök részére kell benyújtani:

Szolgáltató(k): Newell Rubbermaid, Inc.
A kárigény bejelentését fogadó kijelölt ügynök megnevezése: Általános jogtanácsos
A kijelölt ügynök postai címe, akinek a bejelentést meg kell küldeni:
3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328
A kijelölt ügynök telefonszáma: 770.418.7000
A kijelölt ügynök faxszáma: 770.677.8000
A kijelölt ügynök elektronikus levelezési címe: copyright@newellco.com

Az eredményesség érdekében a bejelentésnek írott üzenetnek kell lennie, és tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Az állítás szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárásra jogosult személy tényleges vagy elektronikus aláírása;
 • Az állítás szerint megsértett szerzői joggal védett munka azonosítása, vagy – amennyiben egyetlen internetes webhelyen több szerzői joggal védett munkára egyetlen bejelentés terjed ki – az adott webhelyen lévő ilyen munkák reprezentatív felsorolása;
 • Az állítás szerint jogsértő anyag vagy a jogsértő tevékenység tárgyaként szereplő anyag azonosítása, amelynek az eltávolítását szeretnék elérni, illetve amelyhez való hozzáférést le szeretnék tiltani, valamint kellő mennyiségű információ ahhoz, hogy a szolgáltató meg tudja találni az ilyen anyagot;
 • Kellő mennyiségű információ ahhoz, hogy a szolgáltató kapcsolatba tudjon lépni a panaszos féllel (pl. postai cím, telefonszám, illetve adott esetben elektronikus levelezési cím, amelyen a panaszos felet el lehet érni);
 • Arra vonatkozó kijelentés, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag panaszolt módon történő felhasználását nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke, vagy a törvény;
 • Arra vonatkozó kijelentés, hogy a bejelentésben szereplő információk pontosak, illetve – büntetőjogi felelősség tudatában – a panaszos fél jogosult az állítás szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy a Newell Rubbermaidet kártalanítja és részére kártérítést fizet bármely harmadik fél által tett igényért vagy tevékenységért, továbbá bármely olyan kapcsolódó kárért, költségért és kiadásért (ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjat is) (együttesen „Igény”), amely abból fakad vagy ahhoz kapcsolódik, hogy Ön (a) használja a jelen weboldalt, vagy bármely ahhoz kapcsolódó alkalmazást, funkciót, tartalmat vagy anyagot; (b) megsérti a felhasználási feltételeket; (c) megsérti bármely más természetes vagy jogi személy jogait; vagy (d) megszegi az Ön által a jelen feltételek értelmében tett kijelentéseket, garanciákat és kötelezettségeket.

Kijelentések vagy garanciák hiánya
A Newell Rubbermaid nem tesz olyan kijelentést és nem garantálja, hogy a jelen weboldal hibáktól, vírusoktól és más káros alkotóelemektől mentes. Nem vállalunk felelősséget bármely olyan kárért vagy veszteségért, amely a jelen weboldal vagy a Newell Rubbermaid számítógépes rendszereinek biztonsági védelmének kijátszásából vagy tartalmának rosszhiszemű megváltoztatásából („hacking”) származik. KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE A JELEN WEBOLDAL KAPCSÁN HASZNÁLT ADATOK ÉS BERENDEZÉSEK MEGFELELŐ VÉDELMÉRŐL ÉS BIZTONSÁGI MENTÉSÉRŐL GONDOSKODNI; TOVÁBBÁ ÖN VÁLLALJA, HOGY A NEWELL RUBBERMAIDET KÁRTALANÍTJA – ILLETVE KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY MINKET NEM PEREL BE – A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMELY IGÉNY ESETÉN, IDEÉRTVE A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ ANYAGOK VAGY TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ADATVESZTÉSRE, KÉSEDELMES MUNKAVÉGZÉSRE VAGY ELMARADT HASZONRA IRÁNYULÓ IGÉNYEKET IS.

A jelen weboldal egyes részei műszaki pontatlanságokat, elavult információkat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A vonatkozó jogszabály által megengedett mértékben a JELEN WEBOLDAL „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” használandó. A NEWELL RUBBERMAID NEM VÁLLAL SEMMILYEN – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A TERMÉK FORGALOMKÉPESSÉGÉRE ÉS BÁRMELY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSÉRE VONATKOZÓ BÁRMELY GARANCIÁT, TOVÁBBÁ SEMMILYEN MÓDON NEM GARANTÁLJA A JELEN WEBOLDALON TOVÁBBÍTOTT, KAPOTT, VÁSÁROLT VAGY MÁS MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT VAGY MEGSZERZETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ, ÁRUCIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉT, ADATTARTALMÁT, MŰVÉSZETI ÉRTÉKÉT ÉS TÖRVÉNYESSÉGÉT. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A JELEN WEBOLDAL HIBÁKTÓL MENTES, ILLETVE HOGY AZ ESETLEGES HIBÁKAT KIJAVÍTJUK. EGYES ORSZÁGOK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAI ESETLEG NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, EZÉRT A FENTI KIZÁRÁS ESETLEG NEM VONATKOZIK ÖNRE.

Felelősség korlátozása
A NEWELL RUBBERMAID SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – IDEÉRTVE A HANYAGSÁG ESETÉT IS – NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, ESETLEGES ÉS SZÁRMAZÉKOS KÁRÉRT VAGY ELMARADT HASZONÉRT, MELY A JELEN WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM VAGY ANYAGOK TERJESZTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATUKRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL ADÓDIK, MÉG AKKOR SEM, HA MI ÉRTESÍTÉST KAPTUNK ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ESETLEG NEM ENGEDÉLYEZIK AZ ESETLEGES ÉS SZÁRMAZÉKOS KÁROK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS ESETLEG NEM VONATKOZIK ÖNRE. A NEWELL RUBBERMAID ÖN FELÉ BÁRMELY KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT, IGÉNYÉRT (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI VAGY EGYÉB MEGÁLLAPODÁSBÓL ERED) FENNÁLLÓ TELJES KÖTELEZETTSÉGE SEMMI ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A JELEN WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT ESETLEG FIZETETT ÖSSZEGET.

Irányadó jog és jogválasztás
A Newell Rubbermaid a jelen weboldalt az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában lévő létesítményeiből üzemelteti és irányítja. Ellenkező értelmű kijelentés hiányában a jelen weboldalon található anyagok és tartalom bemutatása kizárólag a termékek és szolgáltatások Amerikai Egyesült Államok területén történő promócióját szolgálja. A jelen weboldalon közzétett információk olyan termékekre, programokra és szolgáltatásokra utaló hivatkozásokat is tartalmazhatnak, amelyek az Ön országában vagy régiójában nincsenek meghirdetve vagy ott nem kaphatók. Nem teszünk olyan kijelentést, hogy a jelen weboldalon hivatkozott ilyen információk, termékek, programok és szolgáltatások törvényesek, elérhetők és megfelelők az Ön országában vagy régiójában.

A jelen felhasználási feltételekre az Amerikai Egyesült Államok Illinois államának törvényei irányadók, és azokkal összefüggésben értelmezendők, a törvények összeférhetetlenségére vonatkozó elvek figyelmen kívül hagyásával. Ön és a Newell Rubbermaid visszavonhatatlanul megegyeznek az Illinois államban elhelyezkedő bíróságok kizárólagos illetékességében a jelen felhasználási feltételekből vagy azok tárgyából eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely tevékenység kapcsán. Ön és a Newell Rubbermaid lemond bármely tiltakozásról a személyes joghatóság, lakóhely, nem megfelelő helyszín vagy nem alkalmas fórum (forum non conveniens) hiánya miatt bármely ilyen tevékenység kapcsán.

Védjegyek és szerzői jogok
A jelen weboldalon szereplő semmilyen szöveg nem értelmezhető úgy, hogy az a Newell Rubbermaid bármely szellemi tulajdonával – ideértve bármely védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó jogát – kapcsolatos bármely engedélyt ruházna bármely harmadik félre, akár burkolt módon, akár ráutaló magatartással vagy másképpen történjék is az. Minden védjegy és kereskedelmi megnevezés az adott tulajdonosok tulajdonát képezi.

Ha máshol kifejezetten ellentétesen nem szerepel, a Newell Rubbermaid a tulajdonosa a weboldalon szereplő összes védjegynek és szolgáltatási jegynek, akár be vannak azok jegyezve, akár nem. Az összes bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban (vagy más vonatkozó joghatóság területén) van bejegyezve.

Részleges érvénytelenség
Ha a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése törvénybe ütközőnek, semmisnek vagy bármilyen okból kifolyólag végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor az adott rendelkezést a felhasználási feltételek fennmaradó részétől elkülönítettnek kell tekinteni, ami nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Adatvédelem
A jelen weboldalon szereplő személyes adatok begyűjtését és használatát illetően lásd Adatvédelmi szabályzatunkat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kijelentés ellenére a Newell Rubbermaid fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül közzétegyen a birtokában lévő bármely adatot, amennyiben erre törvény kötelezi, vagy jóhiszeműen úgy véli, hogy ez szükséges a törvényi rendelkezések betartása érdekében, jogaink és tulajdonaink védelmében, vagy ha ezt vészhelyzet szükségessé teszi. A jelen weboldal egyes részei kiegészítő vagy eltérő feltételeket tartalmazhatnak az ilyen részekről begyűjtött személyes adatok felhasználására vonatkozóan.

Általános tájékoztatás
A jelen felhasználási feltételek a jelen weboldal használatával kapcsolatos megállapodás teljes egészét jelentik, és bármely korábbi vagy egyidejű, ezzel ellentétes vagy kiegészítő értesítés fölött elsőbbséget élveznek.

Bármely információhoz való jogosultatlan hozzáférés, módosítás vagy változtatás, illetve a jelen weboldal elérhetőségének vagy az ahhoz való hozzáférésnek bármely akadályozása szigorúan tilos. A Newell Rubbermaid fenntart minden, számára rendelkezésre álló törvényes jogot és jogorvoslati lehetőséget, és a jelen jogi nyilatkozat semmilyen módon nem minősül a Newell Rubbermaid bármely más joga korlátozásának vagy azokról való lemondásnak.

A jelen weboldal egyes részei kiegészítő vagy eltérő feltételeket tartalmazhatnak a jelen weboldal használatával kapcsolatban. Az ilyen feltételek és a jelen felhasználási feltételek között esetleg fennálló ellentmondás esetén az ilyen különleges feltételek az irányadók.

Ellenkező értelmű jelzés hiányában a jelen weboldalon szereplő összes anyag: © 2012 Newell Rubbermaid, Inc.

Minden jog fenntartva.

Kapcsolattartási adatok:
A jelen feltételekre vonatkozó kérdéseket ide lehet címezni:
E-Business Team
Newell Rubbermaid, Inc.
29 East Stephenson Street
Freeport, IL 61032

ebusiness@newellco.com

Termékeinkre vonatkozó kérdéseiket ne erre a címre küldjék; ezekre nem válaszolunk.